Product Description

درپوش مسدودکننده
قطر ضخامت موارد مصرف در ساختمان
۶۳ ۳ BD زیر یا روی کار
۹۰ ۳ BD زیر یا روی کار
۱۱۰ ۳٫۲ BD زیر یا روی کار
۱۲۵ ۳٫۲ BD زیر یا روی کار